Областният управител проведе консултации за състава на РИК Кюстендил

on .

Областният управител на Кюстендилска област Виктор Янев проведе планираните консултации за състава на Районната избирателна комисия в Кюстендил с представители на парламентарно представените партии и коалиции в 43-то народно Събрание за предстоящите избори за президент и вицепрезидент на Републиката и Национален референдум на 06.11.2016г.

Упълномощени представители на партиите и коалициите представиха своите писмени предложения за състав на РИК с 13 членове, включително председател, двама заместник-председатели и секретар, като се спазва съотношението между партиите и коалициите според Решение на ЦИК от 26.08.2016 г., а именно: ПП “ГЕРБ” - 4, Коалиция „БСП лява България” - 2, партия „ДПС” – 2, коалиция „Реформаторски блок“ – 1, коалиция „Патриотичен фронт“ – 1, коалиция „България без цензура“ – 1, партия „Атака” – 1 и коалиция „АБВ“ – 1.

Областният управител прекрати консултациите, тъй като представителите на ПП „ГЕРБ“ и Коалиция „БСП лява България“ не постигнаха консенсус за председателското място. Предложения за заместник-председатели на РИК бе отправено от коалиция „Реформаторски блок“ и партия „ДПС“, а за секретар бе дадено предложение от партия „Атака“.

Протоколът от проведените консултации ще бъде изпратен от областния управител до Централната избирателна комисия, която със свое Решение в срок до 16 септември 2016 г. ще определи състава на РИК Кюстендил.

Търговските дружества с повече от 50 на сто общинско или държавно участие следва да представят своя годишен финансов отчет пред комисията по финансов надзор

on .

Със Закона за изменение и допълнение на ЗППЦК, публикуван в ДВ бр. 42 от 03.06.2016 г. се създаде нова разпоредба, съгласно която разпоредбите на глава шеста „а“ „Разкриване на информация“ от ЗППЦК се прилагат за лицата, чиято дейност се регулира по Закона за енергетиката и Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги от Комисията за енергийно и водно регулиране, държавните предприятия по чл. 62, ал. 3 от Търговските закон и търговските дружества с повече от 50 на сто държавно или общинско участие в капитала, като в ал. 2 на същата норма са посочени и съответните изключения.

С оглед упражняване на надзорните правомощия на КФН, е необходимо своевременно определяне на кръга от лица, по отношение на които са възникнали горепосочените задължения. Значимостта на обществените отношения, които ще бъдат регулирани, посредством разпоредбите на ЗППЦК, изискват предприемане на тези действия, с оглед уведомяване на лицата и ефективното осъществяване на надзор. В тази връзка и на основание чл. 18, ал. 5 от Закона за Комисията за финансов надзор е необходимо своевременно изясняване на лицата, за които влизат в сила гореспоменатите разпоредби като възникнало задължение на задължение за разкриване на информация пред КФН и пред обществеността, а именно търговските дружества с повече от 50 на сто общинско или държавно участие в капитала, които отговарят на поне два от следните критерии, посочени в ал. 2 от ДР на ЗППЦК:

- Средна численост на персонала за годината – над 10 човека;

- Балансова стойност на активите към 31.12.2015 г. - над 700 000 лв;

- Нетни приходи от продажби за годината – над 300 000 лв.

До настоящия момент в КФН не е постъпила информация или същата е непълна. Данните трябва да бъдат предоставени незабавно към Комисията на електронен носител, съдържащи идентификация на лицата - наименования и ЕИК по БУЛСТАТ.

Назначената от областния управител Междуведомствена комисия извърши обследване на водните обекти в област Кюстендил

on .

Със Заповед на областния управител бе назначена Междуведомствена комисия, която извърши обследване на водни обекти, речни корита и хидротехнически съоръжения към тях на територията на област Кюстендил. В състава на комисията бяха включени представители на Областна администрация – Кюстендил, Басейнова дирекция Западнобеломорски район – Благоевград, ГД „ПБЗН“ – Кюстендил и ГД „НЯСС“ към Държавната агенция за метрологичен и технически надзор.

Добро е техническото и експлоатационно състояние на язовирите Дяково, Калин, Малък Калин и Карагьол. Пропуски в техническата експлоатация се констатират най-често при малките язовири в управление на общините, които според наблюдения на експертите в Комисията не залагат бюджет в необходимия размер за поддържане на общинските хидротехнически съоръжения съгл. разпоредбите на Закона за водите, а само частично почистват от храсти и дървета на стените и водоотвеждащите канали. По отношение поддържането на проводимост на речните легла в границите на урбанизираните територии, общините полагат значителни усилия за почистването им, но отново стои проблемът с липсата на достатъчни финансови средства, експертен капацитет и технически ресурси. Незадоволително е и състоянието на отделни участъци от речните корита извън урбанизираните територии и коригирани участъци. Основни пречки за поддържането им са осигуряването на финансов ресурс, и ограничения щатен и експертен състав на областните администрации, който да изпълнява дейности по предприемане на мерки и действия за поддържане проводимостта на реките.

Проверката на Комисията установи, че не са изпълнени предписанията към собствениците, относно конструктивната сигурност на водоем частна собственост в местността „Рабов дол“, землище на село Долистово, община Бобов дол и водоем собственост на ЗК „Съзнание” в землището на село Катрище, община Кюстендил. Община Бобов дол е предприела действия за изграждане на преливник за безопасно преливане и отвеждане на високи води на водоема в с. Долистово, а водоема при с. Катрище се поддържат на 1/3 от водните си обеми.

Отчитайки моментното състояние на водоемите, Комисията е направила предписания съгласно нормативните изисквания за предприемане на мерки и изпълнение на дейности за всеки отделен обект. Към настоящия момент облекчителните им съоръжения са в работоспособно или частично работоспособно състояние и могат да осигурят безопасна експлоатация, с изключение на цитирания по-горе водоем в с. Долистово. Речните корита на територията на областта са в естествено състояние и осигуряват нормална проводимост на води. Осигурява се засилен контрол върху водните обекти при влошаване на климатичните условия.

 

Областна администрация – Кюстендил се включи в честването на 72-та годишнина от операция „Деве баир“

on .

На 08 септември се навършват 72 години от операция „Деве баир“ на 9-ти пехотен Пловдивски полк. По този повод Министерството на отбраната организира официално честване, което започна с поклонение  пред загиналите в Общата гробница в с. Гюешево и поднасяне на венци и цветя.    

      

От страна на Областна администрация – Кюстендил присъстваха зам.-областният управител Радослава Чеканска и главният секретар Гергана Михайлова. Събитието бе уважено лично от министъра на отбраната Николай Ненчев. Представители на Община Кюстендил бяха заместник-кметовете Светослав Василев и Радмила Рангелова. Десетки генерали и офицери и представители на военно-патриотичните съюзи също се включиха в церемонията.

По време на поклонението бе цитирано стихотворението „Орденът“ от синът на командира на 9-ти пехотен Пловдивски полк Иван Бонев – д-р Боньо Бонев.

Отслужена бе панихида за загиналите герои от полка. Официалните гости посетиха храм-костницата „Света Троица“ на загиналите в Междусъюзническата и Първата световна война, който се намира в с. Гюешево.

На 5 септември 1944 г. полковник Иван Бонев, командир на 9-и пехотен Пловдивски полк, получава заповед да се изнесе в района на град Кюстендил, като прегради пътя за град Крива Паланка и не позволи на немските части да преминат старата граница. След ожесточени и кръвопролитни сражения на 8 септември в района на „Деве баир“ позицията е удържана, а полковник Бонев е награден с орден „За храброст“ и провъзгласен за почетен гражданин на Кюстендил.

Само няколко месеца по-късно - на 9-и март 1945 г., полковник Иван Бонев е осъден от комунистическия режим на 15 години строг тъмничен затвор. След обжалване е реабилитиран на 5 април 1946 г., но в началото на юни същата година е арестуван отново и след жестоки инквизиции е пратен в концлагера „Росица“, където умира на 10 октомври 1946 г.

Подвигът на войниците и офицерите от 9-и пехотен Пловдивски полк опровергава натрапените след  т.нар. „Деветосептемврийска революция“ внушения, че Българската армия не е дала отпор на войските на Германия след прекратяването от правителството на Константин Муравиев на съюза с нея на 4 септември 1944 г.

Областният управител Виктор Янев се включи в тържественото отбелязване на Деня на Съединението в Кюстендил

on .

По повод честване на 131 години от Съединението на Княжество България с Източна Румелия в Кюстендил бе организирана тържествена церемония, на която венец пред паметника „Булаир“ поднесе областният управител на област Кюстендил Виктор Янев заедно с главният секретар на Областна администрация Гергана Михайлова.

За да отбележат този национален празник и да отдадат почит към загиналите в борбите за освобождение и единство на България присъстваха кметът на Община Кюстендил Петър Паунов, председателят на Общински съвет - Кюстендил Михаела Крумова, представители на СОСЗР – Кюстендил, представители на политически партии, неправителствени организации и граждани.

Церемонията започна с издигане на българското знаме под oзвученето на националния химн на Република България и исторически прочит на събитията, довели до Съединението през септември 1885 година.

„Народната максима „Съединението прави силата“, която изречена в онзи септемврийски ден дава урок на завоевателите в стремежа им да отнемат онова, което принадлежи единствено на младата българска държава – земя, утъпкана от предците ни и напоена с тяхната саможертвена кръв“ – каза областният управител Витор Янев. Той пожела на жителите да бъдат единни, както са били и досега. „Нека да възпитаваме младото поколение в българщината, защото България е над всичко" – призова в заключение Виктор Янев.

 

Областният управител Виктор Янев с поздравителен адрес по повод Деня на Съединението

on .

"Уважаеми жители на област Кюстендил,

Драги сънародници,

Днес отбелязваме една от най-достойните и съдбоносни дати в българската история – Съединението на Източна Румелия с Княжество България!

131 години България планира бъдещето, водена от своята максима: „Съединението прави силата“, която изречена в онзи септемврийски ден дава урок на завоевателите в стремежа им да отнемат онова, което принадлежи единствено на младата българска държава – земя, утъпкана от предците ни и напоена с тяхната саможертвена кръв.

С времето все повече се отдалечаваме от тези събития, но нека никога не забравяме, че познаването на българската история и традиции, и отстояването на постиженията в национално-освободителните борби са основа на съхранение на българското ни самосъзнание, с което ще продължим да пренаписваме хрониките! Длъжни сме с всички усилия да разкажем на идните поколения за извора на българската гордост и чест, за да ги възпитаваме в родолюбие и борбеност!

Нека днес да отдадем нужното признание и благодарност към отдалите живота си за национално обединение и свобода, и отново да си припомним, че единствено с общи усилия можем да посрещаме успехите на нашата Родина! 

Честит празник!"

Областният управител Виктор Янев откри третия Национален събор на граничарите

on .

Граничари от цялата страна се събраха на своя трети Национален събор в Кюстендил за да отбележат 70-годишнината от създаването на Гранични войски, 65 години от създаването на 11-ти Граничен отряд в Кюстендил, както и навършването на 19-годишнината на РД „Гранична полиция“. Събитието е под патронажа на областния управител на Кюстендилска област Виктор Янев, който поднесе цветя на паметника на загиналите граничари в Кюстендил, откри събитието с приветствие към всички присъстващи и изказа благодарности към ветерани, граничари, сержанти и всички военослужещи. „Защитата на отечеството, отбраната и охраната на родните граници са синовна и съкровена отговорност, затова използвам случая да благодаря на националното и регионалното ръковдство на СОСЗ, които организираха тази среща и ни дадоха повод да се поклоним пред онези, които под знамено на 11-ти Граничен отряд са дали своя живот. Светла им памет!“ – каза областният управител. „Икам да благодаря и на тези, които и до ден днешен с достойнство и чест охраняват и пазят границите ни. Храбростта, саможертвоготовността и войнската чест са онези морални ценности, с които трябва да възпитаваме и младите поколения българи“ – добави той.

Молебен за здраве и благополучие отслужи отец Данаил от храм „Св. Богородица“ в Кюстендил.

За да уважат събитието и да отдадат почит присъстваха още Кметът на Община Кюстендил Петър Паунов, заедно със своите заместници Светослав Василев и Росица Плачкова, Председателят на Общински съвет – Кюстендил Михаела Крумова, Председателят на УС на СОСЗР - ген. Стоян Топалов, бившите командващи Гранични войски - ген. Стефан Ангелов и ген. Георги Тетереков, Председателят на Контролната комисия на централния съвет ген. Георги Кендеров, както и бивши граничари.

Областният председател на СОСЗР – Кюстендил – полк. Шишков връчи почетни плакети и благодарствени адреси на областния правител, кметът на Община Кюстендил, както и на председателите на клубовете „Граничар“.

След приветствените слова и поздравителни адреси от цялата страна, „Гранична полиция“ направи демонстрация с техника и въоръжение, а през целия ден граничния сектор в с. Лозно бе с отворени врати за посетители.