Open menu

Регионално развитие и териториално устройство

 

Код Описание и образци е-заявяване
1961  Разрешаване изработването на устройствени планове, които обхващат територии, попадащи в повече от една община или предвиждат изграждане на обекти с регионално значение  електронно заявяване 
2389   Разрешаване изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива  електронно заявяване
 1962  Издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на строеж  електронно заявяване
1966   Издаване на заповед за разрешение или отказ за изменение на подробен устройствен план, който обхваща територии, попадащи в повече от една община или предвижда изграждане на обекти с регионално значение електронно заявяване 
 1967  Съгласуване на идейни инвестиционни проекти за обекти на техническата инфраструктура с обхват и значение за повече от една община  електронно заявяване
1968   Одобряване на инвестиционен проект- заснемане на извършен строеж  електронно заявяване
 1969  Регистриране на технически паспорт на строеж   електронно заявяване
1974   Издаване разрешение за строеж за обекти на техническата инфраструктура с обхват и значение за повече от една община и/или за обекти с регионално значение  електронно заявяване
1975 Издаване на заповед за одобряване на изменения в одобрен инвестиционен проект електронно заявяване
1976 Презаверяване на разрешение за строеж електронно заявяване
1980 Приемане на екзекутивна документация, отразяваща несъществените промени в одобрения инвестиционен проект електронно заявяване
1981 Одобряване на технически и работни инвестиционни проекти за обекти на техническата инфраструктура с обхват и значение за повече от една община и/или обекти с регионално значение  електронно заявяване
1984 Одобряване на частите на комплексния проект за инвестиционна инициатива и издаване на разрешение за строеж  електронно заявяване
2469 Издаване на Заповед за учредяване на еднократно право на преминаване/прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през имот - държавна собственост. електронно заявяване

 

 
 

 

Печат