Държавна собственост

 

Код Описание и образци е-заявяване
1963  Справки по регистри и книги за имоти - частна и публична държавна собственост  електронно заявяване
1972 Издаване на удостоверение за наличие или липса на акт за държавна собственост на имот или за отписване на имота от актовите книги електронно заявяване
1978 Издаване на заверени копия от договори, заповеди и други документи от интерес на физическите и юридическите лица, от архив "Държавна собственост" електронно заявяване
1979 Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността електронно заявяване
1983 Съставяне на акт за поправка на акт за държавна собственост електронно заявяване
2529 Позволително за ползване на лечебните растения  електронно заявяване
 
ВЪТРЕШНОАДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

Описание на вътрешноадминистративните услуги

Образци на заявления:

  1. Заявление за издаване на Заповед за изземване на държавен имот, който се владее или държи без основание, който се ползва не по предназначение или нуждата от който е отпаднала (docx)
  2. Заявление за съставяне на актове за държавна собственост на парцели, включени в парцеларните планове на стопанските дворове (docx)
  3. Заявление за съставяне на актове за частна държавна собственост на ведомства, министерства и др. за недвижими имоти в/извън регулационните планове на населените места (docx)
  4. Заявление за съставяне на актове за публична държавна собственост на ведомства, министерства и други (docx)
  5. Заявление за отписване на имот от актовите книги (docx)

Печат