Open menu

Разяснителна информация

1. Информация за звеното, което отговаря за приемането на заявления за достъп до обществена информация:
Достъпът до обществена информация се заявява по един от следните начини:

1./ чрез подаване на писмено заявление в Центъра за административно обслужване/Деловодство на Областна администрация Кюстендил – партер на административната сграда, намираща се на адрес: ул. „Демокрация” № 44 в град Кюстендил. Заявлението се завежда с входящ номер и след резолюция от Областния управител се разглежда от определен със заповед от Областния управител за тази цел служител на Областна администрация - Кюстендил, който завежда заявлението и в регистъра на заявленията за достъп до обществена информация. Заявленията се подават по пощата, на ръка или на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.;
2./ Чрез устно заявяване за достъп до обществена информация пред служителя в центъра за административно обслужване.
3./ Чрез платформата за достъп до обществена информация по чл. 15в ЗДОИ.
4./ Чрез Единния портал за достъп до електронни административни услуги, поддържан от Държавна агенция „Електронно управление“

Работното време на Центъра за административно обслужване е от 09:00 до 17:30 часа, телефон за контакт: 078/55-06-70.

2. Упражняване на правото на информация:
Всеки гражданин на Република България има право на достъп до обществена информация при условията и по реда, определени в Закона за достъп до обществена информация, освен ако в друг закон е предвиден специален ред за търсене, получаване и разпространяване на такава информация. В Република България чужденците и лицата без гражданство се ползват с това право, както и всички юридически лица. Тези лица имат право на повторно използване на информация от обществения сектор.
Заявлението за предоставяне на достъп до обществена информация съдържа:

1. трите имена, съответно наименованието и седалището на заявителя;
2. описание на исканата информация;
3. предпочитаната форма за предоставяне на достъп до исканата информация;
4. адреса за кореспонденция със заявителя.

Ако в заявлението не се съдържат данните по т. 1, 2 и 4, то се оставя без разглеждане.

3. Ред и условия за повторно използване на информация от обществения сектор:
Информацията от обществения сектор се предоставя във формат и на език, на който тя е събрана, съответно създадена, или в друг формат по преценка на Областна администрация Кюстендил и в отворен, машинночетим формат, заедно със съответните метаданни. Форматът и метаданните в тези случаи съответстват на официалните отворени стандарти. Областна администрация Кюстендил не е длъжна да предоставя информация за повторно използване, когато това изисква нейното създаване или адаптиране, или когато е свързано с предоставяне на части от документи или други материали, което изисква непропорционално много усилия, излизащи извън рамките на обичайната операция
Областна администрация Кюстендил не е длъжна да продължава създаването или събирането на определен вид информация за нуждите на повторното ѝ използване.
По искане на заявителя и при възможност исканата информация се предоставя по електронен път на електронния адрес или по други подходящи начини за предоставяне на информацията в електронна форма.
Не се предоставя за повторно използване информация от обществения сектор:

1. чието съдържание е свързано с дейност, попадаща извън правомощията и функциите на Областна администрация Кюстендил, съгласно закон, устройствен акт или устав и/или акт, с който е възложена обществената задача;
2. която е обект на право на интелектуална собственост на трето лице;
3. представляваща класифицирана информация;
4. съдържаща производствена или търговска тайна или професионална тайна по смисъла на закон;
5. за получаването на която заявителят трябва да докаже правен интерес, съгласно закон;
6. представляваща части от документи, които съдържат само емблеми, гербове и отличителни знаци;
7. съдържаща лични данни, чието повторно използване представлява недопустим достъп или недопустима обработка на лични данни, съгласно изискванията за тяхната защита.

В горецитираните случаи за повторно използване се предоставя само тази част от информацията, достъпът до която не е ограничен.
При надделяващ обществен интерес Областна администрация Кюстендил предоставя за повторно използване информация, съдържаща производствена или търговска тайна. В този случай може да се забрани повторното използване за търговски цели или по начин, който би довел до нелоялна конкуренция, или до друго ограничаване на конкуренцията.
Информация от обществения сектор се предоставя за повторно използване и на организации от обществения сектор при условията и по реда на Закона за достъп до обществена информация /ЗДОИ/.
Ако информация от обществения сектор е поискана за повторно използване от организация от обществения сектор, във връзка с осъществяване на дейности, които са извън нейните правомощия или функции, се прилагат същите условия и заплащане.
Забранява се сключването на договори за изключително предоставяне на информация от обществения сектор.
Сключване на договор е допустимо единствено в случаите, когато предоставянето на услуга от обществен интерес не може да се осигури по друг начин. Наличието на основание за сключване на такъв договор се преразглежда на всеки три години от организацията от обществения сектор, която е страна по него.
Сключването на договор е допустимо, когато предоставянето на изключително право на повторно използване е свързано с цифровизация на културни ресурси, при който срокът на действие не трябва да надвишава 10 години, а ако по изключение надвишава 10 години, срокът на договора се преразглежда на единадесетата година след влизането му в сила и на всеки следващи 7 години.
Разпоредбите на договора, свързани с предоставянето на изключителни права, се оповестяват публично. Областна администрация Кюстендил предоставя данни за начина и критериите, по които е определен изпълнителят по този договор.
Договорът задължително включва правото на Областна администрация Кюстендил да получи безплатно копие от цифровизираните културни ресурси.
След прекратяването на ползването на изключителните права по договора, копието се предоставя за повторно използване.
Информация от обществения сектор се предоставя за повторно използване след отправяне на писмено искане. Искането се счита за писмено и в случаите, когато е направено по електронен път на адреса на електронната поща на администрацията или на портала за отворени данни, поддържан от Държавна агенция „Електронно управление“.
Когато искането е подадено по електронен път, Областна администрация Кюстендил е длъжна да отговори също по електронен път. В този случай потвърждаване на получаването на отговора не се изисква.
Областният управител на област Кюстендил или определено от него лице разглежда искането за предоставянето на информация от обществения сектор за повторно използване в 14-дневен срок от постъпването му и взема решение за предоставяне или за отказ за предоставяне на информация за повторно използване, което се съобщава на заявителя.
В случаите, когато поисканата информация има значение за определен период от време, Областна администрация Кюстендил трябва да я предостави в разумен срок, в който информацията не е загубила своето актуално значение.
В случаите, когато искането за повторно използване на информация от обществения сектор се характеризира със сложност и изисква повече време за предоставянето ѝ, срокът за предоставяне може да бъде удължен до 14 дни. В този случай на заявителя се изпраща съобщение за необходимото време за предоставяне на информацията в срок до 14 дни от постъпване на искането.
Отказът за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно използване се мотивира.
Отказ може да се направи в случаите, когато:

1. закон забранява предоставянето на поисканата информация;
2. искането не отговаря на условията по чл. 41е от Закона за достъп до обществена информация.

Отказът съдържа фактическото и правното основание за отказ, датата на вземане на решението и реда за неговото обжалване. Когато отказът е на основание чл. 41б, ал. 1, т. 2 – когато информацията е обект на правото на собственост на трето лице, Областна администрация Кюстендил посочва физическото или юридическо лице, което притежава правата, ако то е известно, или лицето, от което администрацията е получила информацията, и разрешението да я ползва.
Не може да е основание за отказ наличието на лични данни в информацията от обществения сектор, която е поискана за повторно използване, в случаите, когато тази информация съставлява или е част от публично достъпен регистър.
Отказите за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно използване подлежат на обжалване пред Административен съд гр. Кюстендил, в четиринадесетдневен срок от връчването.

4. Такси за повторно използване на информация от обществения сектор:
Информация от обществения сектор се предоставя за повторно използване безплатно или след заплащане на такса, която не може да надхвърля материалните разходи по възпроизвеждането и предоставянето на информацията. Информация от обществения сектор се предоставя за повторно използване след заплащане на материалните разходи по предоставянето ѝ, определени с тарифа, приета от Министерски съвет.

5. Информация за нормативните разходи за предоставяне на достъп до информация:
При предоставяне на обществена информация, дължимите разходи се определят съгласно Заповед №ЗМФ-1472/29.11.2011г. на Министъра на финансите относно: чл. 115 от Конституцията на Република България и чл. 20, ал. 2 от Закона за достъп до обществена информация, според вида на носителя, както следва /без ДДС/:
1. Дискета - 1 брой – 0,50 лв.;
2. CD - 1 брой – 0,50 лв.;
3. DVD - 1 брой – 0,60 лв.;
4. Разпечатване – 1 стр. (А4) – 0,12 лв.;
5. Ксерокопие - 1 стр. (А4) – 0,09 лв.;
6. Факс - 1 стр. (А4) – 0,60 лв.;
7. Видеокасета - 1 брой – 3,25 лв.;
8. Аудиокасета - 1 брой – 1,15 лв.;
9. Писмена справка - 1 стр. (А4) – 1,59 лв.

6. Ред за достъп до публичните регистри, които поддържа Областна администрация гр. Кюстендил:
Публичните регистри, които поддържа Областна администрация гр. Кюстендил са публикувани на Портала за отворени данни: https://data.egov.bg.

7. Място за преглед/четене на предоставената информация:
Съгласно заповед, издадена от Областния управител на област Кюстендил, е определено обособено работно място в звеното за административно обслужване в Областна администрация гр. Кюстендил, различно от двете работни места на служителите, находящо се на партерния етаж в административната сграда на ул. „Демокрация“ №44, за помещение за преглед на информация чрез разглеждане на оригинали или копия по чл. 26, ал. 1, т. 1 от Закона за достъп до обществена информация.

8. Контакти на служителя, отговарящ за разглеждане на заявленията по Закона за достъп до обществена информация:
Светослава Радославова – Старши юрисконсулт в Дирекция „Административно – правно обслужване, финанси и управление на собствеността“, тел.: 078/55-02-89.
Камелия Костадинова - Главен юрисконсулт в Дирекция „Административно – правно обслужване, финанси и управление на собствеността“, тел.: 078/55-13-63.

Печат