Open menu

Вътрешни правила за мерките за защита на лични данни в Областна администрация Кюстендил

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Предмет
Чл. 1. (1) Тези Вътрешни правила уреждат условията и реда за обработване на лични данни, водене на регистри на лични данни, минималното ниво на технически и организационни мерки за тяхната защита, както и упражняването на контрол при обработването на лични данни в Областна администрация Кюстендил.

Целият текст на Вътрешни правила за мерките за защита на лични данни в Областна администрация Кюстендил (формат .docx)

Печат