Open menu

Селско стопанство

Областта е известна като овощната градина на България. В Кюстендил има Институт по земеделие. Той е структурно звено на Селкостопанска Aкадемия към Министерство на земеделието и храните и е специализирано научно-изследователско учреждение за решаване на теоретични и практически проблеми на земеделието, внедряване на български и чужди постижения, оказване помощ на земеделските производители. Институтът е правоприемник на откритата със Заповед на МЗДИ № 2646/ 19.12.1929 г. Овощарска опитна станция в гр. Кюстендил.

   След откриването си, това научно учреждение се превръща в първото средище не само на практическата, но и на научната овощарска мисъл в страната ни. Тук, през различно време, са работили видни учени в областта на овощарството.

   Днес, научните работници и специалисти се стремят да отговорят на всички предизвикателства, поставени пред земеделската наука и практика

За последните пет години делът на индустрията остава в границите на 31-36%, на селското стопанство – 10-11%..

От общо 1347852 дка. земеделски територии в областта, обработваемите съставляват едва 55%. Основните отглеждани зърнени култури през последните 6 години са:

Има площи, заети и от царевица за зърно, овес и други култури, но с много по-малки измерения. По отношение на основните зърнени култури, сеитбооборотът, с малки изключения е постоянен, независимо от сравнително ниските добиви, респективно приходи.

Зеленчукопроизводството в равнините части е свързано с отглеждане на домати, фасул и картофи, но като цяло, то не е пазарно ориентирано.

Областта е известна като овощната градина на България. След западането на овощарството, следствие на извършената реформа, в последните пет години се забелязва тенденция на засаждане на нови насаждения от ябълки, череши и по-малко, лозя. Това донякъде е провокирано от субсидиите за създаване на нови насаждения , но като цяло, плододаващите площи с череши и сливи намаляват.

Животновъдството е с по-слаби позиции в отрасъла. Представено е от отраслите овцевъдство, свиневъдство, птицевъдство и говедовъдство. Основните данни за отглежданите животни за изминалия период дават една песимистична картина. С изключение на говедовъдството, другите отрасли са в застой или силен спад. Говедовъдството е повлияно от доплащанията, но новите европейски правила ще доведат до редукция на животните. Привеждането на фермите по европейски правила изисква много средства, които няма да са по възможностите на всички стопани.

Добрите природо-климатични дадености предлагат условия за развитието на планинско и екологично чисто животновъдство.

Печат