Горско стопанство

Общата площ на горския фонд в Кюстендилска област е 129 096 хектара.jpg
Залесената площ е 112 441 хектара – 89% от площта на горския фонд.
 Площите - горски фонд от територията на Кюстендилска област, са богати с изключително многообразие на растителни и животински видове, ендемити за региона и за страната. С цел запазване на биологичното разнообразие  и естествените екосистеми, на територията на областта са обособени 1 природен парк, 2 резервата и 9 обекта, като защитени природни забележителности. Със специално предназначение са 23% от горския фонд – защитени рекреационни гори и гори в защитени местности. Също така областта разполага със значими недървесни горски ресурси – гъби, билки, горски плодове.

Печат