Open menu

Конкурс за длъжността „главен експерт” в дирекция “Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” на Областна администрация - Кюстендил

Няма класиран кандидат.

Система за определяне на резултатите при провеждане на конкурс за длъжността „Главен експерт“ в дирекция „АКРРДС“ на Областна администрация – Кюстендил (публикуван на 19.06.2020 г.)

СПИСЪК на допуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността „главен експерт” в дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“ (публикуван на 12.06.2020 г.)

СПИСЪК на недопуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността „главен експерт” в дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“ (публикуван на 12.06.2020 г.)

----------

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС 

ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС

Краен срок за подаване на документи: 05.06.2020 г. включително

Печат