Open menu

Функции

ФУНКЦИИ НА ОБЛАСТНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ СЪГЛАСНО УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ОБЛАСТНИТЕ АДМИНИСТРАЦИИ


Според характера на дейността, която извършват, административните звена в областната администрация са обособени в обща и специализирана администрация.
Общата администрация е организирана в дирекция "Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността".
Общата администрация осигурява технически дейността на областния управител, на специализираната администрация и дейности по административното обслужване на гражданите и юридическите лица.
Специализираната администрация е организирана в дирекция "Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост".
Специализираната администрация подпомага и осигурява осъществяването на правомощията на областния управител.
 

Обща администрация


Дирекция "Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността":
1. приема, регистрира, разпределя и насочва входящата служебна кореспонденция към адресатите, извежда и изпраща по предназначение изходящата кореспонденция и извършва външна и вътрешна куриерска дейност;
2. предоставя информация на граждани и организации за движението на преписките, когато това представлява законен интерес за тях;
3. систематизира и съхранява документите и другите материали на администрацията в съответствие с изискванията на Закона за Държавния архивен фонд;
4. оказва правна помощ за законосъобразното осъществяване на правомощията на областния управител, осигурява процесуалното представителство пред органите на съдебната власт, изразява становища и разработва предложения за решаване на правни проблеми, свързани с функциите на областната администрация;
5. разработва вътрешни правила за работна заплата в администрацията;
6. води служебните досиета на служителите, издава и заверява служебни и трудови книжки;
7. изготвя поименно разписание на длъжностите и работните заплати;
8. обслужва финансово-счетоводно областната администрация;
9. подготвя предложения до министъра на държавната администрация и административната реформа по проекто-бюджета и бюджета на областната администрация, включително и за капиталови разходи;
10. изготвя месечни и годишни счетоводни ведомости и отчети;
11. изготвя месечни, тримесечни и годишни отчети за касовото изпълнение на бюджетните и други сметки и фондове към областта;
12. контролира и анализира разходването на предоставените бюджетни и други средства, както и събирането и трансфера на приходите;
13. организира и осигурява управлението на имотите и вещите - държавна собственост, предоставени на областния управител за нуждите на областната администрация, и организира материално-техническото снабдяване;
14. обезпечава информационното осигуряване на администрацията;
15. подпомага областния управител при изпълнение на задълженията му във връзка с управлението при кризи и отбранително-мобилизационната подготовка;
16. организира дейността на областния съвет за сигурност и управление при кризи, подпомага взаимодействието му със Съвета по сигурността и осъществява взаимодействие с Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет;
17. подпомага осъществяването на правомощията на областния управител във връзка с поддържане зоната на граничните контролно-пропускателни пунктове.
18. изпълнява и други функции и задачи, възложени от областния управител.
 

Специализирана администрация


Дирекция "Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост":

1. подпомага осъществяването на контрол по изпълнение на задълженията, които произтичат от законите и от актовете на Президента на Република България и на Министерския съвет;
2. организира изпълнението на делегирани функции от съответните централни органи на изпълнителната власт;
3. организира подготовката и провеждането на административно-териториалните промени на територията на областта и извършва проверка по законосъобразността на исканията за извършване на административно-териториални промени на територията на областта; проверява изпълнението на законовите условия и ред и подготвя мотивирани предложения до областния управител;
4. изпълнява задачи, свързани с организационно-техническата подготовка на изборите;
5. координира и подпомага дейността на териториалните звена на органите на изпълнителната власт и отношенията им с общинските администрации;
6. координира и подпомага дейността на кметовете на общините при осъществяване на взаимодействието с областните дирекции "Полиция" по спазването на обществения ред и борбата с престъпността;
7. подпомага дейността на кметовете на общините и оказва съдействие за повишаване квалификацията на служителите и подобряване организацията на работата на общинските администрации за своевременното и законосъобразното обслужване на населението;
8. подпомага осъществяването на контрол по изпълнението от общинската администрация на делегирани функции от съответните органи на централната държавна власт;
9. осигурява упражняването на контрол по законосъобразността на актовете и действията на кметовете на общини;
10. осигурява упражняването на контрол по законосъобразността на актовете и действията на органите от местното самоуправление и местната администрация на територията на областта в случаите, когато това е възложено на областния управител със закон или с друг нормативен акт;
11. подготвя документите по налагане на предвидените в закона и в другите нормативни актове административни наказания;
12. организира и участва в разработването и актуализирането на областната стратегия за развитие;
13. подпомага организационно-технически и експертно дейността на областния съвет за развитие;
14. набира и анализира информация за изпълнението на областната стратегия за развитие;
15. участва в разработването, организира и координира изпълнението на стратегии, планове и програми на територията на областта в съответствие с правомощията на областния управител;
16. координира и подпомага осъществяването на дейността в областта на: гражданското състояние; комуналната дейност и строителството; транспортното обслужване и безопасността на движението; опазването на околната среда; културно-историческото наследство и културните дейности; изповеданията и юридическите лица с нестопанска цел, които извършват дейност, присъща на изповедание, или осъществяват религиозна или религиозно-просветна дейност; етническите въпроси;
17. поддържа връзки с международни организации, с региони и области в други държави, разработва и реализира съвместни проекти;
18. осъществява дейностите за изпълнение на функциите на областния управител по устройство на територията;
19. подготвя и осигурява придобиването, разпореждането и управлението на държавното имущество на територията на областта;
20. оформя актуването на недвижими имоти - държавна собственост;
21. води актовите книги на държавните имоти в областта;
22. води на отчет държавния сграден фонд на територията на областта;
23. осигурява защита на държавните интереси при неправомерно ползване на държавни имоти от физически и юридически лица на територията на областта;
24. осъществява процедури по реституционни закони;
25. изпълнява и други функции и задачи, произтичащи от нормативен акт или от заповед на областния управител.

 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА В ОБЛАСТНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

Дейността на областната администрация се осъществява от държавни служители и от служители по трудово правоотношение.
Служителите в областната администрация осъществяват своята дейност в съответствие със Закона за държавния служител, Кодекса на труда, Административнопроцесуалния кодекс, Наредбата за общите правила за организацията на административното обслужване и другите нормативни актове.
Всички постъпващи документи до областния управител се регистрират в деловодството.
При регистрацията се извършва проверка за наличието на посочените в тях материали и се образува служебна преписка.
Всички служебни преписки подлежат на насочване според адресата или съдържанието им.
Областният управител, заместник областните управители и главният секретар разпределят служебните преписки, насочени към тях, с резолюция до съответните ръководители на административните звена.
Административните звена осъществяват своята дейност в съответствие с определените в правилника функции.
Непосредственото функционално ръководство на административното звено се осъществява от неговия ръководител.
Ръководителят на административното звено:
1. участва в работата на комисии и съвети по въпроси, включени във функциите на ръководеното от него звено;
2. разпределя задълженията и контролира работата на работещите в ръководеното от него звено.
При отсъствие на ръководителя на административното звено той се замества от определено със заповед лице от състава на областната администрация.
За отделните длъжности се изготвят длъжностни характеристики.
Изходящите от областта документи се съставят в не по-малко от два екземпляра, като оставащият в деловодството за съхранение екземпляр съдържа инициалите и подписа на служителя, който го е изготвил, на ръководителя на съответното административно звено, като се посочва датата.
Организацията на работата с предложенията и сигналите на гражданите, организациите и омбудсмана се определя с вътрешните правила по чл. 14, т. 5 в съответствие с разпоредбите на глава осма от Административнопроцесуалния кодекс.
Приемното време за изслушване на граждани и представители на организации относно предложения и сигнали се оповестява на общодостъпно място в сградата на областната администрация.
За образцово изпълнение на служебните си задължения служителите в областната администрация могат да бъдат награждавани с отличия.
Работното време на работещите в областната администрация е 8 часа дневно с променливи граници от 7,30 до 18,30 ч. с почивка 30 минути, която може да се ползва между 12,00 и 14,00 ч., и с период на задължително присъствие от 10,00 до 16,00 ч.
Областният управител със заповед създава организация за въвеждането на работно време с променливи граници и за отчитане на работното време на служителите.
Със заповед на областния управител може да бъде установен различен ред за ползване на почивките от служителите в звеното за административно обслужване.
При наличие на обективни обстоятелства по изключение областният управител може със заповед да установи друго разпределение на работното време за период не по-дълъг от 10 работни дни, като уведомява за това главния секретар на Министерския съвет.
Със заповеди на областния управител могат да се уреждат и други въпроси от организацията на работа на областната администрация.

Печат