ОБЛАСТНА СТРАТЕГИЯ ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ КЮСТЕНДИЛ 2005 – 2015 г.

ВИЗИЯ

Област Кюстендил – утвърден трансграничен център в Югоизточна Европа,
с устойчив икономически растеж и хармонични условия за бизнес и живот:
уникално съчетание на съхранена природна среда и богатства, наследство от хилядолетна история и култура, възраждащи се селскостопански традиции и слава, съвременна и развиваща се комплексна инфраструктура;
с хора – щастливи от достойните условия за труд, обогатената социална среда и повишеното качество и стандарт на живот

ГЛАВНА СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ

Постигане на устойчиво хармонично и балансирано развитие на област Кюстендил

  • доближаване до средните социално-икономически параметри в регионите на Европейския съюз
  • намаляване на вътрешно - регионалните различия в Югозападния планов район на Република България
  • развитие на ТГС със съседните региони
  • ефективно управление на околната среда


Стратегическа ЦЕЛ 1

Комплексно развитие на инфраструктурата и урбанизираните територии за достигане на европейските стандарти

Стратегическа ЦЕЛ 2

Социално-икономическо развитие, на базата на устойчив икономически растеж, “икономика на знанието” и развитие на човешкия капитал. Прилагане на съвременни социални политики

Стратегическа ЦЕЛ 3

Ефективно и балансирано използване на местните ресури -
съхраняване на уникалната природната среда и ресурси, културно-историческото наследство и идентичност и изявата им като основа за комплексно хармонично развитие на региона

ПРИОРИТЕТ І
Развитие на комплексната инфраструктура

ПРИОРИТЕТ ІІ
Насърчаване на регионалната икономика и трансгранично сътрудничество

ПРИОРИТЕТ ІІІ
Развитие на кон
курентноспособно селско стопанство и преработвателна промишленост

ПРИОРИТЕТ VІ
Развитие на жизнеспособен туризъм

ПРИОРИТЕТ V
Опазване иа околната среда и екологосъобразно управление на природните ресурси

ПРИОРИТЕТ ІV
Социално развитие и човешки капитал

______________________________________

Документа може да изтеглите тук:

ОБЛАСТНА СТРАТЕГИЯ ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ КЮСТЕНДИЛ 2005-2015 г.

Печат