Open menu

ОБЛАСТНА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ 2014-2020

 

Утвърждавам:

 

Областен управител ИВАН КАРАКАШКИ

/Решение №1/28.06.2013 г.

на Областен съвет по развитие – Кюстендил/

 

ОБЛАСТНА СТРАТЕГИЯ

ЗА РАЗВИТИЕ

НА ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ

2014 – 2020 Г.

Списък на използваните съкращения

АМ

Автомагистрали

АД

Акционерно дружество

АУЕР

Агенция за устойчиво енергийно развитие

БВП

Брутен вътрешен продукт

БДС

Брутна добавена стойност

ВЕИ

Възобновяеми енергийни източници

ВЕЦ

Водноелектрическа централа

ГПСПВ

Градска пречиствателна станция за отпадни води

ДГС

Държавно горско стопанство

ДМА

Дълготрайни материални активи

ДКЦ

Диагностично консултативен център

ДЛС

Държавно ловно стопанство

ЕБВР

Европейска банка за възстановяване и развитие

ЕИБ

Европейска инвестиционна банка

ЕС

Европейски съюз

ЕСФ

Европейски социален фонд

ЕФРР

Европейски фонд за регионално развитие

ИЗП

Използвана земеделска площ

ИКТ

Информационни и комуникационни технологии

КПС

Канално помпена станция

МБАЛ

Многопрофилна болница за активно лечение

МВЕЦ

Микро водноелектрическа централа

МПС

Моторно превозно средство

МСП

Малки и средни предприятия

НПО

Неправителствени организации

НСРР

Национална стратегия за регионално развитие

НИРД

Научно - изследователска и развойна дейност

НСИ

Национален статистически институт

НСРР

Национална стратегия за регионално развитие

ОДЗ

Областна дирекция земеделие

ОЕТК

Общоевропейски транспортен коридор

ОПУ

Областно пътно управление

ПРСР

Програма за развитие на селските райони

ПСОВ

Пречиствателна станция за отпадъчни води

ПСПВ

Пречиствателна станция за питейни води

ПЧП

Публично частно партньорство

РОУКАВ

Райони и агломерации за оценка и управление на качеството на атмосферния въздух

РПМ

Републиканска пътна мрежа

РПР

Регионален план за развитие

ТЕЦ

Топлоелектрическа централа

ФЛ

Физическо лице

ФЛАГ

Фонд за органите на местното самоуправление

ФСМП

Филиал за спешна медицинска помощ

ФПЧ

Фини прахови частици

ФтЕЦ

Фотоволтаична електрическа централа

ЦСМП

Център за спешна медицинска помощ

ЮЛ

Юлидическо лице

ЮЗР

Югозападен район


Част І

АНАЛИЗ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО, СОЦИАЛНОТО, ЕКОЛОГИЧЕСКОТО И ТЕРИТОРИАЛНО УРБАНИСТИЧНОТО РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ

Въведение - картина на областта - общи характеристики, проблеми и потенциали

1. Природно ресурсни условия и потенциали - фактор за развитието

1.1. Геоложка среда, сеизмичност и полезни изкопаеми

1.2. Геоморфоложки дадености

1.3. Климатични особености

1.4. Водни ресурси

1.5. Почвено разнообразие

1.6. Биологично разнообразие и ландшафти

2. Икономическо развитие и конкурентоспособност – основни проблеми и възможности

2.1. Обща характеристика на икономическото развитие на областта

2.2. Отраслова структура на областната икономика – по сектори 1,2,3

2.3. Наука, иновации и технологично обновяване на икономиката

2.4. Туристическо развитие

2.5. Развитие на информационните и комуникационните технологии

2.6. Малки и средни предприятия

2.7. Преки чуждестранни инвестиции

3. Демографско и социално-културно развитие, социална интеграция и включване

3.1. Демографска характеристика, процеси и тенденции

3.2. Икономическа активност, заетост, безработица

3.3. Доходи на домакинствата, ниво на бедност

3.4. Здравеопазване и социални грижи

3.5. Образование, висше образование и научни институции

3.6. Културна сфера и културен живот, културно наследство

3.7. Спорт, отдих и младежки дейности

4. Техническа инфраструктура – мрежи и системи, дефицити и възможности

4.1. Пътна мрежа – състояние и проблеми, транспортна достъпност

4.2. Железопътна мрежа

4.3. Въздушен транспорт

4.4. Водоснабдителна и канализационна система, пречистване на водите

4.5. Телекомуникации и далекосъобщения

4.6. Електроенергийна инфраструктура

4.7. Газопреносна и газоразпределителна мрежа

4.8. Възобновяеми енергийни източници

5. Околна среда - състояние, тенденции, проблеми и рискове

5.1. Защита на биологичното разнообразие, защитени територии и защитени зони

5.2. Качество на атмосферния въздух

5.3. Състояние на водите – повърхностни и подземни, риск от наводнения

5.4. Замърсени почви, почвена ерозия и нарушени територии

5.5. Управление на отпадъците

5.6. Радиационна обстановка и шумово натоварване

5.7. Климатична уязвимост

6. Териториално-урбанистична структура и развитие

6.1. Селищна мрежа – градове и села, йерархични нива на градовете центрове

6.2. Агломерационни процеси, агломерационни ареали и зони на влияние

6.3. Проява на феномена “център и периферия” на територията на областта

6.4. Селищно развитие и селищна структура - проблеми и тенденции, интегрирано градско развитие

7. Синтезиран анализ (SWOT)

Част ІІ

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020

  1. Резултати и изводи от междинната оценка за изпълнението на Стратегия за развитие на област Кюстендил за периода 2005-2015
  2. Предпоставки за формулиране на стратегическата рамка за развитие на област Кюстендил за периода 2014-2020 г.
  3. Визия, цели и приоритети за развитие на областта
  4. Обща оценка на необходимите ресурси за постигане целите на ОСР
  5. Райони за целенасочена подкрепа, Област Кюстендил, 2011 г.
  6. Наблюдение, оценка и контрол на изпълнението /мониторинг/ на ОСР. Критерии за оценка
  7. Стратегически насоки за разработване на целите и приоритетите на общинските планове за развитие
  8. Партньорство, информация, публичност

--------------------------------------------------------------------------

Документа може да изтеглите тук:

 

Печат