Комисия по наредба № 2 от 15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници

 

З А П О В Е Д №РД-20-326/06.12.2019 г.

На основание чл.32, ал.1 от Закона за администрацията, във връзка с чл.11, ал. 1 от Наредба №2 от 15.03.2002 г. (загл. изм. – ДВ бр. 44 от 2011 г.) за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси

Н А Р Е Ж Д А М:

ОПРЕДЕЛЯМ комисия в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Райчо Цветин - Зам. областен управител на област Кюстендил;
ЧЛЕНОВЕ:
1. инж. Юлияна Божилова-Директор на Областно пътно управление гр. Кюстендил;
2. Румен Точев - Началник на ОО „Автомобилна администрация” гр. Кюстендил;
3. Инж. Христо Морасталиев – Ръководител на Пътнически център – Дупница, БДЖ „Пътнически превози“ ЕООД
4. Василка Манчева – Директор „АКРРДС“ при Областна администрация Кюстендил;
5. Евелина Марковска – Главен експерт в Областна администрация Кюстендил.
В заседанията на комисията взема участие с право на глас представител на общинската администрация, която внася предложение.
Комисията взема решения с обикновено мнозинство от присъстващите членове, имащи право на глас.
За заседанията на комисията се изготвят протоколи.
Настоящата заповед отменя Заповед №РД-22-81/11.04.2018 г. на Областния управител на област Кюстендил.
Препис от Заповедта да се връчи на членовете на Комисията за сведение и изпълнение.

 

ВИКТОР ЯНЕВ

Областен управител

 

 Документи:
 
2019
Решение РД-16-10/19.12.2019 г.
Протокол № РД-18-234/19.12.2019 г.
 
 
2018
 
2015
ПРОТОКОЛ
ЗАПОВЕД № РД-20-214/ 20.07.2015 г.
ЗАПОВЕД № РД-20-137/ 22.05.2015 г.
 
 
 
 

 

 

Печат