Open menu

Комисия по чл. 7а от устройствения правилник на областните администрации за работа с предложенията и сигналите

Председател: Заместник областен управител

Членове:

Василка Манчева– директор на дирекция „АКРРДС”

Милена Николова– главен експерт в дирекция „АКРРДС”

Евелина Марковска– главен експерт в дирекция „АКРРДС”

Камелия Костадинова-Владимирова– младши експерт в дирекция „АКРРДС”

Катя Анастасова– старши юрисконсулт в дирекция „АПОФУС”

Здравка Мукелова – главен експерт в дирекция „АКРРДС”

 

Правила за работата на комисията

Документи

З А П О В Е Д  № РД-20-370/12.12.2014г.  

ПРОТОКОЛ-1-16

ПРОТОКОЛ-2-16

ПРОТОКОЛ-3-16

ПРОТОКОЛ-4-16

 

 

Печат