Open menu

Областен експертен съвет по устройство на територията /ОЕСУТ/

Съставът се определя за всяко заседание със заповед на Областния управител

Заседания на Областен експертен съвет по устройство на територията /ОЕСУТ/:

Печат