Open menu

Започва изработване на помощен план и план на новообразуваните имоти за земите по параграф 4 от ЗСПЗЗ в землищата на Берсин, Горно Уйно, Гърляно, Гюешево, Дворище, Долно Уйно, Каменичка Скакавица, Полска Скакавица, Радловци, Скриняно, Лелинци...

         Сключен е договор между Областна администрация – Кюстендил и  „Геомера“ ЕООД – град София, съгласно който започва изработването на помощен план и план на ноообразуваните имоти за земите, предоставени за ползване на граждани в територии по параграф 4 от Предходните заключителни разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

         Изработването на плановете се отнася за землищата на селата Берсин, Горно Уйно, Гърляно, Гюешево, Дворище, Долно Уйно, Каменичка Скакавица, Полска Скакавица, Радловци, Скриняно, Лелинци, Драговищица – по съдебно решение, в община Кюстендил, Блатино, Крайници, Крайни дол, Грамаде и Джерман, в община Дупница, Бараково, Мурсалево, Бураново и Драгодан, община Кочериново.

         Собствениците и ползвателите на имоти са длъжни да посочат на фирмата изпълнител границите на същите, да осигурят достъп за геодезически измервания, както и за поставяне на геодезични знаци, да предоставят документи за собственост или ползване, както и данни за собствениците или ползвателите.

         Изпълнителят предвижда, анкетирането на собствениците и ползвателите да започне от 29 юли 2019 г. по следния график, който ще бъде оповестен в кметството на съответното землище и общината, както и на информационното табло и сайта на Областна администрация – Кюстендил:           

 

Печат