Open menu

ПРОЕКТ SIVA

Проект №SEE/D/0089/3.2/X – SIVA „За подобряване на виртуалната достъпност чрез съвместни инициативи за улесняване и внедряване на широколентови мрежи (SIVA) по Оперативна програма  за Югоизточна Европа с Приоритетна ос 3 „Подобряване на достъпността“ и област на интервенция 3.2 „Разработване на стратегии за преодоляване на "цифровото разделение". 
Общ бюджет: 1,545,338.00 евро
Бюджет за Областна Администрация Кюстендил: 91,455.00 евро. 
Водещ партньор: Регионална Асоциация на Местните Правителства на Югозападна Македония (Козани, Гърция)
Проектни партньори:
• Областна Администрация Кюстендил (България);
• Децентрализирана Администрация на Крит (Гърция);
• Университет „Патрас“(Гърция);
• Виенски Технологичен Университет (Австрия);
• Община Бургас (България);
• Младежка Фондация за Предприемачески Услуги (Македония);
• Люблянски Университет (Словения);
• Агенция за Развитие Милано Метрополи (Италия);
• Регион Молизе (Италия);
• Център за Стартиране на Бизнес (Черна Гора)

Ръководител на проекта за Областна администрация Кюстендил: Деян Шалев
Период: 01.10.2012 - 30.09.2014г.

Цел:
SIVA има за цел да допринесе за подобряване на достъпността на териториите от Югоизточна Европа, чрез широколентови услуги, като заместител и допълнение на физическа достъпност и по този начин за стесняване на дигиталната пропаст в региона.


Очаквани резултати:

• Идентифициране на финансовите механизми, позволяващи нови публични и частни инвестиции и улесняване на публично-частните партньорства

• Подобряване на процеса на вземане на решения, основани на доказателства и политика за планиране на внедряването на широколентови услуги.

• Насърчаване приемането на обща методологическа рамка, база от знания и технически подходи за виртуалнa достъпност.

• Подобрени възможности за ефективни схеми за финансиране за виртуални инвестиции за достъпност.

• Приемане на общa политика на действие между областните администрации.

• Подобряване на регионалните оперативни планове и мерките за прилагане на
      инвестиционни дейности.

• Принос към регионалните стратегии за подобряване на виртуалната достъпност.

• Създаване на споразумения и политически ангажименти, със съответните вземащи решения и заинтересовани страни за използването и популяризирането на резултатите от проекта след края му.

Проектът цели да подобри достъпа до интернет чрез използването на съвременни технологии, в частност, ново поколение мрежи (4G). Основна част от него включва развитието на стратегии за преодоляването на „цифровото разделение“. Достъпът до информация във виртуалната среда е ключов елемент от развитието на Обществото и Икономиката в глобален мащаб във второто десетилетие на XXI век. Въпреки сравнително високото развитие на мрежите в градовете, достъпът до интернет от голяма част от селата е силно ограничен. Веднъж идентифициран на национално и Европейско ниво, този проблем предстои да бъде решен с помощта на транс-националното сътрудничество от страна на водещия партньор - "Козани" Гърция, както и на другите участници от Австрия, Гърция, Италия, Словения, Македония и Черна Гора. Част от дейностите, с които ще се занимава проекта включват:
-Идентификация и анализ на нуждите свързани с виртуалния достъп. Разглеждането на присъстващите вече инфраструктури и създаването на планове за нови;
-Размяна на опит и консултации с участниците в проекта;
-Запознаване на обществото с проблема и търсенето на съвместно решение за действие;
-Създаване на общи похвати за преодоляването на „цифровото разделение“;
-Идентификация, анализ и обмяна на практики и инвестиционни стратегии, както и свободното ползване на резултатите от проучването;

 

Печат