Open menu

ПРОЕКТ SECOVIA

Проект SEE/D/0094/X/3.2  „Съвместно разработване на общо усъвършенствани решения за виртуална достъпност в подкрепа на обществените услуги в Югоизточна Европа“

Проектът е съфинансиран от Европейският съюз по Програма „Транснационално сътрудничество – Югоизточна европа 2007 - 2013”, приоритетна ос 3: „Подобряване на достъпността“, област на интервенция 3.2: Разработване на стратегии за преодоляване на "цифровото разделение". Водещият партньор по проекта е Лепида ООД, Италия.

Периода на проекта е от 1 Октомври 2012 до 30 Септември 2014.
Останалите партньори са от следните 9 страни:

 
Австрия
Албания
Босна и Херцеговина
Гърция
Унгария
Италия
Румъния
Словения
Югославия
 

Функционално партньорите са разделени както следва: 3 регионални правителства, 3 териториални асоциации, 5 регионални агенции за развитие и 2 институции работещи в сферата на информацията и далекосъобщенията.

Главната цел на проекта е да се разпространят взаимно развити, усъвършенствани, електронни решения, които концентрират в себе си ползите от технологията „изчисления в облак” с цел да се подкрепи достъпа до споделени електронни услуги, ресурси и инфраструктури, както и да се преодолее дигиталното разделение на страните от Югоизточна Европа. Технологията „изчисления в облак” се определя като модел, който предоставя удобен достъп до, и взаимодействие с информация намираща се в общодостъпна електронна база данни.

Предвидените средства за изпълнението на целия проект са €1,784,833.00, като €91,491.00 от тях се отнасят към Кюстендилския регион.

Печат