Open menu

Югоизточна европейска мрежа на Балканите


 
На 28.08.2011 г. стартира проект Югоизточна европейска мрежа на Балканите – Трансграничен регион България – Сърбия. Проектът  е с продължителност 12 месеца и се финансира със средства на ЕС по програмата за трансгранично сътрудничество по Инструмента за предприсъединителна помощ България – Сърбия. Общият бюджет на проекта е 181 172.61 евро.
Бенефициент по проекта е Националното сдружение на малкия и среден бизнес, със седалище – гр. Годеч. Проектът се изпълнява от партньорски консорциум, включващ Сдружение с нестопанска цел "Регионални анализи и прогнози" - гр. Перник, Областна администрация с административен център гр. Кюстендил, Асоциация "Пиргос" – Пирот, и Гражданско сдружение  "Образователен център” - гр. Лесковац. 
Проектът има ясно очертан трансграничен ефект, като негова основна цел е повишаване на качеството на човешкия капитал за насърчаване на предприемачеството и издигане на конкурентоспособността на малките и средните предприятия и неправителствените организации, работещи за бизнеса, за да се увеличи приносът им за създаване на благоприятна бизнес среда и устойчиво социално-икономическо развитие на трансграничния регион, както и за нарастване на инвестиционния интерес и привличане на свеж финансов ресурс в перспективните за региона икономически дейности.   
Целеви групи на проекта са МСП и НПО, работещи за бизнеса, предприемачи и млади хора, стартиращи собствен  бизнес в трансграничния регион, както и местни власти в Кюстендилска, Пернишка и Софийска област в България и Ябланишки, Пиротски окръг и Еврозона „Нишава” в Сърбия.
Дейностите, включени в проекта, са насочени към активизиране на институционалния капацитет на бизнес организациите за планиране на съвместни дейности, повишаване на информираността на МСП относно достиженията на правото на ЕС, идентифициране на нуждите от обучения, разработване на обучителни модули и провеждане на обучения в трансграничния регион, трансфер на добри практики, повишаващи конкурентоспособността на фирмите чрез извличане на предимство от прилагането на Общностното право и икономика, основана на знанието. Предвижда се създаване на структура за сътрудничество – Трансграничен център за привличане на инвестиции с ежегоден икономически форум в две издания – в Кюстендил и в Лесковац. 
Предвижда се и надграждане и развитие на интернетния бизнес портал www.seenetwork.eu, изграден в рамките на Проект ”Югоизточна европейска бизнес мрежа” – Договор № 2007/146-622, финансиран по Програмата на ЕК за бизнес подкрепа за България, Румъния, Хърватска и Турция. Чрез него ще се предлагат информационни услуги, на база на работата на трансграничния център за привличане на инвестиции и ще се осъществява дистанционно Е-обучение по прилагане на ключови области от Общностното право. 
Проектните резултати могат да се обособят в две основни групи – количествени и качествени. 
Качествените резултати визират подобряване на достъпа на МСП до обучение и квалификация, до информационни ресурси и специализирана експертиза; както и надграден капацитет за стратегическо планиране, прилагане на ключови области от Общностното право.
Количествените резултати включват функциониращ Трансграничен център за привличане на инвестиции в Кюстендил със стратегия за развитие, реализирани две издания на Форума и създаден Алманах на икономическия форум на сръбски и български език с резюмета на английски език; проведени 6 обучения в Кюстендил, Пирот, Перник и Лесковац и 2 обучителни визити с участието на около 180 представители на целевите групи; отпечатване на Сборник с добри практики - актуализирано и допълнено издание на създадения сборник по проект SEE Net; разработени информационни материали листовки, брошури, публикации и др.
Проектът надгражда успешно завършения проект „Югоизточна европейска бизнес мрежа” № 2007/146-622  финансиран по Програмата на ЕК за бизнес подкрепа за България, Румъния, Хърватска и Турция  Водещ партньор по проекта беше Национално сдружение на малкия и среден бизнес, а партньори -Trier Chamber of Crafts (Германия), Chamber of Kavala (Гърция), Hungarian Association of Small and Medium Size Enterprises, SME Union Slovenia, Union of Small and Medium Enterprises in Bulgaria (Bulgaria), National Union of Romanian Employers, UMIS – Small and Medium Entrepreneurs Association (Croatia), Yalova Chambers of Tradesmen and Craftsmen Union (Turkey), Laleli Industrialists and Businessmen Association (Turkey)
Project South East European Network on Balkans – Cross border region BG-RS No. 2007CB16IPO006-2009-1-31. The project is co-funded
by EU through the Bulgaria – Serbia IPA Cross-border Programme www.ipacbc-bgrs.eu
This publication has been produced with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole
responsibility of the project partners and can in no way be taken to reflect the views of the EU or the MA of the Programme
 

Печат