Open menu

Усъвършенстване на капацитета за съвместно икономическо сътрудничество между Регион Кюстендил, България и Североизточен планов район Македония

Програма
ИПА Програма за трансгранично сътрудничество Между България и Македония
 
Приоритетна ос 1: Икономическо развитие и социално сближаване
 
 
Водещ партньор 
Център за развитие на трети Североизточен планов регион - Куманово (Македония)
 
Партньор
Областна администрация Кюстендил (България)
 
Номер на проекта
2007CB16IPO007-2009-49
 
Номер на договора 
РД-02-29-91/19.05.2011г.
 
1-ва покана за набиране на предложения
Програма за трансгранично сътрудничество между България и Бивша югославска република Македония Съ-финансирана от Инструмента за предприсъединителна помощ
 
Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Република България
(Управляващ орган) в сътрудничество с
 
Министерство на Местното самоуправление , Бивша Югославска република Македония
(Национален партниращ орган)
 
 
Продължителност 
12 месеца (01.05.2011-01.05.2012)
 
Бюджет 
94 520, 00 Евро
(MK) 57 313, 68  Евро
(BG) 37 206, 32 Евро

 

Печат