Open menu

Областна администрация Кюстендил – компетентност, ефективност и ефикасност

 


Областна администрация Кюстендил – компетентност, ефективност и ефикасност
Проект по ОПАК, бюджетна линия BG051PO002/12/2.2-08
Договор №ЦА12-22-11/12.07.2013


 

Приоритетна ос II „Управление на човешките ресурси”
Подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”

Обща стойност на проекта: 69 030,07лв. /100% безвъзмездна финансова помощ/

Продължителност: 12 месеца

Обща цел на проекта: Повишаване капацитета на служителите в Областна администрация, чрез обучение, за по-ефективно и по-ефикасно изпълнение на задълженията.

Специфични цели:
- Повишаване на квалификацията на служителите;
- Придобиване на нови квалификации и умения;
- Повишаване на мотивацията на служителите;

Целева група: Служители на Областна администрация Кюстендил – 29 души, назначени по служебни и трудови правоотношения, от които трима служители на ръководни длъжности в администрацията, експерти – двадесет и четири души на експертни длъжности и един изпълнител.

Очаквани резултати: Завършени курсове на обучения в Институт по публична администрация от Каталога за 2013 г. – 35 /тридесет и пет/ тематични курса, общо 61 /шестдесет и един/ завършени обучителни модули – получени сертификати /обучени служители в повече от един курса/;
Придобита и повишена степен на владеене на общ английски език от ниво А1 до ниво С2 – получени 30 броя сертификати /придобит сертификат за  едно или две нива на владеене на английски/.

Основни дейности:
- Обучение в Институт по публична администрация София;
- Обучение по английски език;
- Дейности за информация и публичност;
- Управление на проекта;

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд.

 

Печат