Open menu

«РАЗВИТИЕ НА СИСТЕМАТА ЗА ПЛАНИРАНЕ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ НА РЕГИОНАЛНО РАВНИЩЕ»

«РАЗВИТИЕ НА СИСТЕМАТА ЗА ПЛАНИРАНЕ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ НА РЕГИОНАЛНО РАВНИЩЕ»

Проект «Развитие на системата за планиране и предоставяне на социални услуги на регионално равнище» се осъществява с финансовата подкрепа на Опертивна програма «Развитие на човешките ресурси», съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Проектът се изпълнява от Агенция за социално подпомагане с партньорството на Държавна агенция за закрила на детето и асоцииран партньор - Национално сдружение на общините в Република България.
При реализирането на Дейност 4 по проекта „Развитие на системата за планиране и предоставяне на социални услуги на регионално равнище” бе изготвен анализ  на ефиктивността и добрите практики при управлението и предоставянето на всички социални услуги в област Кюстендил. В рамките на дейността бе разработено  национално Ръководство  за планиране на набор от  необходими  услуги на областно ниво, с приложение Каталог на действащите социални услуги по общини, който излезе през месец януари 2013год.
 Във връзка с реализирането на Дейност 3 по проекта се изготви   оценъчен доклад за степента на готовност на областно равнище за прилагане на интегриран модел за социално включване на лица от целевата група по операция „Живот в общността” и се идентифицираха конкретните населени места, в които да се създадат необходимите социални услуги и да се приложи модела на практика. Две общини от област Кюстендил имаха готовност да се включат по операцията, но се включи само община Бобов дол.
На основание чл.44,ал.2 от ЗМСМА,във връзка с реализация на проекта „Възможност за достоен живот” с регистрационен номер BG051РО001-5.2.13-0030-C0001по оперативна програма„Развитие на човешките ресурси”.Разкриване на социална услуга,ЦНСТ за лица за психични разстройства село Мламолово,община Бобов дол считано от 01.11.2013година.
Координаторите по проекта  «Развитие на системата за планиране и предоставяне на социални услуги на регионално равнище» участвахме в изготвянето на Годишен мониторингов доклад за 2012год.наОбластната стратегия за развитие на социалните услуги(2011-2015)-Област Кюстендил.
Стартира реализацията на дейност 6 от проекта: Оценка на нуждите и обучение на представители на целеви групи за мониторинг и оценка на изпълнението на политики и стратегии за развитие на социалните услуги ,за оценка на риска и осъществяване на супервизия и кризисни интервенции, както и за контрол на качеството на предоставянето на социалните услуги. В обучението ще бъдат обхванати: - Членовете на Областните звена по мониторинг и оценка (ОЗМО), създадени със заповед на областните управители във всяка област. - Специалисти от институции и НПО, които могат да действат съвместно при кризисни ситуации – социални работници, психолози, медицински работници. -Специалисти служители на общинските администрации, които извършват вътрешен контролна качеството на предоставянето на социални услуги. -Областни координатори, предвид бъдещ ангажимент по контрол на качеството на предоставянето на социални услуги. -Инспектори от Инспектората към изпълнителния директор на АСП. Обучението ще се провежда от обучителна организация, сдружение ИСДП за всяка област поотделно на територията на съответната област. За целите на  дейността се предвижда да бъдат обучени общо 608 лица,от които 308 лица ще се обучават по програма за мониторинг и оценка на изпълнението на политики и стратегии за развитие на социалните услуги ,както и за контрол на качеството на предоставянето на социалните услуги. Останалите 300 лица ще се обучават  по специализирана програма за спешна психологическа помощ при критични /стресови ситуации.
Анкетнирани са 30  служители.Изготвени са поименни списъци.Обучението ще се проведе успоредно в две групи.В три последователни дни за всяка група на територията на съответната област.
Обученията ще се проведат на  19.20.21.03. 2014 год.  в град Кюстендил. От Областна администрация град Кюстендил в обучението ще се включат  Любомир Любомиров Сакалийски –главен специалист" Етнически и интеграционнни въпроси "и Стефан Любомиров Георгиев-Областна администрация,старши експерт

РЕЗЮМЕ РАЗВИТИЕ НА СИСТЕМАТА ЗА ПЛАНИРАНЕ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ НА РЕГИОНАЛНО РАВНИЩЕ
Защо е необходим този проект?
• За подобряване устойчивостта на процесите по планиране, управление, предоставяне и контрол върху качеството на социалните услуги.
• Проектът ще надгради и доразвие модела за създаване на мрежа от социални услуги на регионално ниво, реализиран от УНИЦЕФи ще изгради практически умения за изпълнение на стратегиите и плановете за предоставяне на социални услуги на местно ниво, прилагането на интегрирани подходи за социално включване на лица от уязвими групи, чрез използване на съществуващите ресурси на общността.

• Проектът ще подкрепи стартиралата в България реформа в областта на социалните услуги, наложила през последните години като основен приоритет деинституционализацията и промяна в управлението на съществуващите институции в посока тяхното преструктуриране и трансформиране в услуги в общността.
Какво ще се постигне?
Ще се създадат звена за специализирана подкрепа и укрепване на местните и регионални капацитети за развитие на социалните услуги. като за целта ще бъдат наети областни координатори по социални услуги към РДСП. Дейността на тези координатори ще бъде насочена към оказване на методическа подкрепа на доставчиците на социални услуги, изготвяне на периодични анализи на нуждите от обучения, консултации, свързани с планиране на социални услуги и други дейности, подкрепящи капацитета за развитие на модерни мрежи от социални услуги за социално включване на лица от уязвими групи. Ще се идентифицират потребностите от социални услуги на всяко едно от лицата, настанени в ДДЛРГ и на лицата с умствена изостаналост, психични разстройства и физически увреждания, чакащи настаняване в специализирани институциии ще сеидентифицират конкретните населени места, в които е необходимо да бъдат създадени социални услуги за лицата от целевата група по операция „Живот в общността”. Ще се осигури ресурс от обучители за повишаване компетентностите на ангажираните институции при ефективното управление и предоставяне на социални услуги. Предвидени са обучения за всички участници в процесите на предоставяне на социални услуги В обученията ще се използват разработените в рамките на проекта ръководства и наръчници за добри практики.
В отговор от необходимостта от повишаване на взаимодействието между заинтересованите страни на регионално равнище ще се организират специализирани семинари и ще укрепи капацитетът за междуинституционално сътрудничество при кризисни събития.

За кого –целева група За реализиране на идентифицираните потребности проектът предвижда да бъдат обучени 3440 представители на целевите групи, това са:
o Доставчици на социални услуги и техните служители;
o Социални работници, работещи в сферата на социалните услуги;
o Служители в публични институции, ангажирани с процеса на разработване и изпълнение на политиката в областта на социалните услуги (ДАЗД, АСП, АХУ, общински и областни администрации и др.).
Как –дейности предвидени в проекта
Дейност № 1
Функциониране на екип, управление и мониторинг /организационно – техническа дейност/, дейността вкл.: създаден Съвет за организация и управление /СОУ/, координационен екип/КЕ/ - състоящ се от 6 координатори

Дейност №2
Подбор, назначаване и обучение на 56 координатори на областно ниво по социални услуги към РДСП, дейността вкл.: към всяка РДСП ще бъдат назначени на трудови договори 56 координатори. Дейността им ще бъде насочена към изграждане на координиращо звено, което да съдейства за създаване на партньорства, подпомага процеса на развитие и предоставяне на социални услуги и следи за изпълнение на националните приоритети в областта на социалните услуги.

Дейност №3
 Изготвяне на анализ за степента на готовност на местно равнище за прилагане на интегриран модел за социално включване на лица от целевата група по операция „Живот в общността” и идентифициране на конкретни населени места, в които да се създадат необходимите социални услуги и да се приложи модела на практика,дейността вкл.:
• Проучване на всички извършвани до момента анализи, свързани с регионалните потребности от социални услуги, както и наличните ресурси.
• Преглед на съществуващите в практиката различни образци и формуляри за оценка на потребностите от социални услуги.
На база тези проучвания ще се:
• Изведе инструмент – формуляр на потребностите от социални услуги, който ще се използва за оценяване на потребностите на лица от целевата група по операция „Живот в общността”.
o СОУ ще утвърди броя на индивидуалните формуляри за всяка една Дирекция „Социално подпомагане” /ДСП/ и броя на експертите, които ще се ангажират с попълването им. Определените експерти, заедно с директорите на съответните РДСП и координаторите на областно ниво ще бъдат обучени в рамките на по 2 дни за два региона на планиране или общо ще бъдат проведени 3 обучения в рамките на общо 6 дни под ръководството на КЕ. Основните теми, които ще бъдат застъпени в обучението ще са свързани със запознаване с методите на анализ и инструкции за попълване на формуляра.
o След попълването на формулярите ще се проведе обучение за техния анализ. Анализът ще бъде изготвен за всяка обл. от месните координатори.
КЕ и 1 външен консултант за участие в посочените обучения.
• Разработи анализ за степента на готовност на местно равнище за прилагане на практика интегриран модел за социално включване на уязвими групи. Аналитичната част ще включва: наличие на подходящ сграден фонд на съответната територия и готовност за предоставянето му за разкриване на социални услуги; наличие на развита мрежа от услуги – социални услуги, здравни, образователни и други.

Дейност №4
Идентифициране и анализ на ефективността и добрите практики при управлението и предоставянето на социални услуги по места, дейността вкл.: Събиране на информация за всички действащи услуги на територията на всяка област – в резултат ще се изготвят 28 броя документи за действащите услуги, включващи реално функциониращите социални услуги за областта и предстоящите за разкриване по Проект Детство за всички и схема Социални услуги за социално включване на ОПРЧР. Те ще са база за изготвяне на обобщен анализ от координаторите на областно ниво с методическата подкрепа на КЕ, за извеждане на ефективността на практика, която ще се мултиплицира. изготвяне на Ръководство за планиране на набор от необходими услуги на областно и общинско ниво.Ръководството ще е насочено към темите за ефективно и ефикасноорганизиране и създаване на мрежа от социални услуги на регионално ниво; предоставяне на набор от необходими услуги и идентифицирани добри практики по планиране, предоставяне и управление, основани на публично – частно партньорство. Изготвеното ръководство ще бъде използвано в планираните по проекта обучения и представено в организираните 28 областни семинари. За изготвянето на ръководството ще се ангажира външен консултант с методическата подкрепа на КЕ.

Дейност №5
Обучение на обучители за управление и предоставяне на социални услуги и супервизия, дейността вкл.: За обучители по управление и предоставяне на социални услуги и супервизия ще бъдат обучени 84 служители от Агенцията за социално подпомагане и Държавната агенция за закрила на детето, подбрани по предварително разработени критерии от КЕ. КЕ ще направи проучване на наличния капацитет на АСП и ДАЗД с цел идентифициране на служители за включване в обучение за обучители и супервизори. Ще бъдат изпратени списъци до областните координатори с имената на потенциалните кандидати с оглед получаване на заявка за интерес и включване в обучението. Обученията ще бъдат реализирани в три тематични направления:
• Управление на социални услуги;
• Предоставяне на социални услуги;
• Супервизия.
Като водещ документ на обучителната програма за обучители по управление и предоставяне на социални услуги и супервизия ще се разработи карта на знанията и уменията, като в нея ще се очертаятцелите, които обучителният компонент трябва да постигне по отношение на професионалната подготовка на тези служители. Картата ще е структурирана в области, които отговарят на тематичните направления на обучението. Картата ще се изработи от организацията, която ще провежда обученията. За целите на дейността ще бъде избрана обучителна организация, която ще обучи 84 обучители.

Дейност №6
Оценка на нуждите и обучение на представители на целевите групи за мониторинг и оценка на изпълнението на политики и стратегии за развитие на социалните услуги, за оценка на риска и осъществяване на супервизия и кризисни интервенции, както и за контрол на качеството на предоставянето на социални услуги, дейността вкл.: Оценка на нуждите от обучение за мониторинг и оценка на изпълнението на стратегии за развитие на социалните услуги, за извършване на контрол на качеството при предоставяне на социални услуги. Развиване на умения за мониторинг и оценка на изпълнението на вече действащите областни стратегии за развитие на социалните услуги. Укрепване на капацитетът за между институционално сътрудничество при кризисни събития. Повишаване уменията за ефективен контрол на качествено предоставяне на социалните услуги. За целта координаторите на областно ниво с подкрепата на КЕ ще изготвят инструментариум за оценяване /анкетна карта/. Координаторите на областно ниво ще проведат анкети за определяне нивото на компетентностите и определяне на конкретни теми за обучения за придобиване и разширяване на практическите умения. В обучението ще бъдат обхванати: - Членовете на Областните звена по мониторинг и оценка (ОЗМО), създадени със заповед на областните управители във всяка област. - Специалисти от институции и НПО, които могат да действат съвместно при кризисни ситуации – социални работници, психолози, медицински работници. -Специалисти служители на общинските администрации, които извършват вътрешен контролна качеството на предоставянето на социални услуги. -Областни координатори, предвид бъдещ ангажимент по контрол на качеството на предоставянето на социални услуги. -Инспектори от Инспектората към изпълнителния директор на АСП. Обучението ще се провежда от обучителна организация за всяка област поотделно на територията на съответната област. 


Дейност №7
Провеждане на 28 областни семинара за обмен на добри практики и изграждане на мрежи на доставчиците на социални услуги и неправителствени организации, дейността вкл.: ще се представи Ръководството за планиране на набор от необходими услуги на областно и общинско ниво. На тези срещи ще присъстват представители от всички целеви групи от съответните области /доставчици на социални услуги и техните служители; социални работници; служители на публични институции, ангажирани с процеса на разработване и изпълнение на политики в областта на социални услуги – ДАЗД, АСП, АХУ, общини и др./ Ключова роля за подготовка и осъществяване на семинарите ще имат на областните координатори по места със съдействието на КЕ.

Дейност №8
Оценка на нуждите и обучение на служители на общинските администрации за управление, контрол на качеството и възлагане на управлението на социалните услуги, дейността вкл.: Оценката на нуждите от обучение на представителите от общинските администрации ще е насочена към: управление и контрол на социалните услуги, възлагане на управлението на социалните услуги на външни доставчици. За целта координаторите на областно ниво с подкрепата на КЕ ще изготви инструментариум за оценяване /анкетни карти/. В обучението ще се включат служители от общинските администрации, чиито преки задължения са свързани с администрирането, управлението и контрола на социалните услуги. Обучението ще се провежда за всяка област поотделно на територията на съответната област. Обученията ще се провеждат от обучителна организация

Дейност №9
Оценка на нуждите и обучение на регистрирани доставчици на социални услуги за тяхното управление и качествено предоставяне на услугите, дейността вкл.: Оценката на нуждите от обучение ще се осъществи на база анализ на потребностите от обучение чрез изготвени анкетни карти от координаторите на областно ниво. Събирането и анализирането на информацията ще се осъществи от областни координатора за съответната област, а обобщаването й ще се извърши от КЕ. На база на тази информация ще се определят действащи доставчици на социални услуги, които ще бъдат включени в обучението. Обучението ще е насочено към подобряване изпълнението на работата при управление и качествено предоставяне на СУ от страна на външен доставчик и изграждане на ползотворно партньорство между общинските власти и доставчиците. В обучението ще се включат ръководители и управители на СУ, (предоставяни от НПО в качеството им на външен доставчик). Обученията ще се провеждат от обучителна организация

Дейност №10
Оценка на нуждите и обучение на екипи от съществуващите услуги за обслужване на потребителите в съответствие с приложимите норми и стандарти, дейността вкл.: Оценката на нуждите от обучение на екипи от съществуващите социални услуги ще се осъществи на база анализ на потребностите от обучение. Това включва събиране и анализ на информация чрез предварително разработени от КЕ въпросници, преглед на различни документи - областни и общински стратегии за развитието на социалните услуги, доклади, отчети, съществуващи методики и методически ръководства за функциониране на СУ. Събирането и анализирането на информация ще се осъществи от областни координатори. На база на тази информация ще се: -определят екипи от действащи услуги, които ще се включат в обучението; -определи степента на притежаваните знания, умения и нагласи за социална работа с потребителите на услуги, съобразно приложимите норми и стандарти на работещите в СУ; -изведе необходимостта от актуализиране на съществуващи и/или изготвяне на нови методики за функциониране на СУ; Обучението ще е насочено към повишаване капацитета на екипи от действащи социални услуги за подобряване на изпълнението на работата при обслужване на клиентите и потребителите на услугите в съответствие с приложимите норми и стандарти, както и изграждане на ползотворно партньорство с други свързани сектори (здравеопазване, образование и др.) В обучението ще се включат:
• екипи от действащи социални услуги - предоставяни от общини;
• екипи от действащи социални услуги - предоставяни от НПО в качеството им на външен доставчик;
• екипи от действащи социални услуги - предоставяни от НПО по проекти или независимо външно финансиране;
Обучението ще се провежда от обучените 84 обучители по Дейност 5.

Дейност №11
Дейности за информиране и публичност, дейността вкл.:
Целта на дейността е издаването и разпространение на информационни материали сред целевите групи за популяризиране на проекта на национално и регионално ниво.

Кога ще бъдат осъществени дейностите
За период: от 04.10.2011 г. до 31.10.2014 г.

Териториален обхват
28 области и 264 общини на територията на Република България

Колко струва?
5 726 545,95лева

 

 

Координатори по Проекта за област Кюстендил
Вася Спасова телефон:0888824698
Таня Иванова телефон:0888824706

Печат