Open menu

ПРОЕКТ „ПРОМОЦИЯ НА ТУРИСТИЧЕСКИ ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИ В 3D – TAP 3D”

 

tap3dlogo

This publication has been produced with the assistance of the European Union through the Interreg-IPA CBC Bulgaria-the former Yugoslav Republic of Macedonia Programme, CCI No 2014TC16I5CB006. The contents of this publication are the sole responsibility of the District Administration - Kyustendil and can in no way be taken to reflect the views of the European Union or the Managing Authority of the Programme.

Тази публикация е изработена с подкрепата на Европейския съюз чрез Програмата Интеррег-ИПП ТГС България - Бивша Югославска Република Македония, CCI No 2014TC16I5CB006. Съдържанието на тази публикация е отговорност изцяло на Областна администрация - Кюстендил и по никакъв начин не може да се приеме, че отразява вижданията на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.

На 17-ти Октомври 2016г., между Министерството на регионалното развитие и благоустройство (МРРБ) и Областна администрация Кюстендил, бе подписан договор за изпълнението на проект „Промоция на туристически забележителности в 3D – TAP 3D”, финансиран по програмата за трансгранично сътрудничество между двете държави-съседки – ИНТEРРЕГ – ИПП България – Македония. Водещ партньор по проекта е Областна администрация Кюстендил, с официален представител г-н Виктор Янев – Областен управител на Област Кюстендил. Македонската страна се представлява от Центърът за развитие на Трети североизточен район, с председател г-н Младен Протич.

Целта на съвместния регионален проект „Промоция на туристически забележителности в 3D” е да бъдат промоцирани регионални туристически атракции, състоящи се от природно, историческо и културно наследство, посредством задълбочена съвместна работа между Областна администрация Кюстендил и Центърът за развитие на Трети североизточен район, както и чрез използването на иновативна, модерна аудио-визуална технология. Начинанието ще бъде реализирано със създаването на каталог (на английски, български и македонски език) и промоционални 3D видеоклипове (на английски, български и македонски език) описващи туристическите забележителности в региона. За презентирането на видеоматериалите ще бъдат реконструирани и оборудвани специални зали и ще бъдат стартирани пътуващи aтракционни представления. Партньорите по настоящия проект ще работят усилено и в осигуряването на възможности за срещи на заинтересовани лица от туристическия бранш за България и Македония, затвърждавайки смисъла и ползата от трансграничното сътрудничество.

Общата стойност на проекта е 495 074,11 Евро (четиристотин деветдесет и пет хиляди, седемдесет и четири Евро и единадесет Евроцента), a продължителността му е 24 (двадесет и четири) месеца – до Октомври 2018г.

В рамките на реализацията на проекта са проведени работни срещи между партньорите. На 27.02.2017 г., в Куманово, Република Македония е проведен встъпителна пресконференция с цел предоставяне на информация относно изпълнението на проект „Промоция на туристически забележителности в 3D – TAP 3D”, финансиран по програмата за трансгранично сътрудничество между двете държави-съседки – ИНТРРЕГ – ИПП България – Македония.

На 10.05.2017 г., в Областна администрация Кюстендил е проведен встъпителна пресконференция с цел предоставяне на информация относно изпълнението на проект „Промоция на туристически забележителности в 3D – TAP 3D”, финансиран по програмата за трансгранично сътрудничество между двете държави-съседки – ИНТЕРРЕГ – ИПП България – Македония.

На 24-26.03.2017 г., Областна администрация Кюстендил публикува информация относно стартирането и напредъка на проекта във вестник „Струма“ и вестник „Вяра“.

 

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ:

Среща на проектния екип в Македония относно напредъка на туристическата атракция TAP 3D“

На 2 октомври 2017 г. в град Куманово, Република Македония се проведе трета официална среща на проектния екип, свързана с напредъка на проект "Популяризиране на туристическа атракция в 3D - TAP 3D" CB006.1.21.193, в рамките на INTERREG-IPA България- Бивша югославска република Македония.

В срещата участваха представители на партньорите: Виктор Янев – Областен управител на област Кюстендил и  Младен Протич - Управител на Център за развитие на Североизточен район за планиране, Македония. От страна на Областна администрация Кюстендил присъства и главният секретар Гергана Михайлова.

Основен акцент в срещата бе проследяване изпълнението на дейностите по проекта. Бяха обсъдени и финансовите графици за двата партньора и бе установена и съгласувана времевата рамка за изпълнението на всички дейности на проекта.

Припомняме, че през месец октомври миналата година, между Министерство на регионалното развитие и благоустройство и Областна администрация Кюстендил, бе подписан договор за изпълнението на проекта. Целта му е да бъдат промоцирани регионални туристически атракции, състоящи се от природно, историческо и културно наследство, чрез използването на иновативна, модерна аудио-визуална технология. Начинанието ще бъде реализирано със създаването на триезичен каталог и промоционални 3D видеоклипове. 

 rsz img 20171002 110201

 

interreg logo

The project is co-funded by EU through the Interreg-IPA CBC Bulgaria–the former Yugoslav Republic of Macedonia Programme

Областна администрация – Кюстендил има удоволствието да ви информира за  успешното изпълнение на дейност „Инвентаризация и каталогизиране на туристическите обекти в област Кюстендил и Североизточен регион за планиране“, по проект "Популяризиране на туристическите атракции в 3D - TAP 3D" CB006.1.21.193, в рамките на INTERREG-IPA България-Македония.

В рамките на тази дейност бе извършена подробна инвентаризация и каталогизация на обектите на природно, културно и историческо наследство на територията на трансграничния регион. Създаден е каталог, включващ важни за развитието на туризма природни, културни и исторически забележителности от региона. Професионални фотографи заснеха всички обекти, включени в каталога. Каталогът е преведен на български, македонски и английски език. Освен създадената електронна версия са отпечатани и 400 книжни копия. Каталогът ще бъде качен на уебстраниците на Областна администрация – Кюстендил, на уеб страницата на всички общини в областта и на всички общини в Североизточния регион на Република Македония. Каталогът ще бъде предоставен на всички туристически организации, туристически информационни центрове и други заинтересовани страни с цел популяризирането му.

 

 

Печат