Open menu

ОП-АОКН 2017 02 05.09.2017 - неактуално

Обществена поръчка ОП-АОКН 2017 02 05.09.2017 - неактуално

Изработване на помощен план и план на новообразуваните имоти и регистри към тях в графичен и цифров вид на земите, предоставени за ползване на граждани въз основа на актовете посочени в §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ за териториите по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ за землището на село Самораново, община Дупница, област Кюстендил.

 

Тип

Име на документа

Дата на публикуване

1

Обява

Обява по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

05.09.2017г.

2

Документация

Документация за участие в процедура

05.09.2017г.

3

Приложение №1

Оферта

05.09.2017г.

4

Приложение №2

Съгласие подизпълнител

05.09.2017г.

5

Приложение №3

Ценова оферта

05.09.2017г.

6

Приложение №4

Гаранция

05.09.2017г.

7

Приложение №5

Декларация за запознаване с условията

05.09.2017г.

8

Приложение №6

Декларация за участие на подизпълнител

05.09.2017г.

9

Приложение №7

Декларация от подизпълнител за запознаване с условията

05.09.2017г.

10

Приложение №8

Декларация по чл.97, ал.5 от ППЗОП

05.09.2017г.

11

Приложение №9

Декларация по чл.97, ал.6 от ППЗОП

05.09.2017г.

12

Приложение №10

Проект на договор

05.09.2017г.

13

Спецификация

Техническа спецификация

05.09.2017г.

14

Задание

Технически задания

05.09.2017г.

15 Протокол Протокол №РД-18-103/19.09.2017г. 19.09.2017г.
16 Протокол Протокол №РД-18-107/29.09.2017г. 29.09.2017г.
17 Договор Договор №АС-12-28/13.10.2017г. 16.10.2017г.
18 Задание Технически задания 16.10.2017г.

 Дата на публикуване: 05.09.2017г.

Печат