Open menu

Заповед №ДС-12-128/03.06.2019г. за определяне на спечелилия участник след проведен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от имот – публична държавна собственост.

Дата на публикуване: 03.06.2019г.

Печат