Open menu

Заповед № ДС-12-156/26.06.2019г. на Областния управител на област Кюстендил за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от имот – публична държавна собственост.

Дата на публикуване: 28.06.2019г.

Печат