Open menu

ЗАПОВЕД № ДС-11-164/03.07.2019Г. НА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ИМОТ- ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ

Дата на публикуване: 04.07.2019г.

Печат