Open menu

ОП-АОКН 2018 01 12.04.2018 - неактуално

ОП-АОКН 2018 01 12.04.2018- неактуално

Изработване на помощен план и план на новообразуваните имоти и регистри към тях в графичен и цифров вид на земите, предоставени за ползване на граждани въз основа на актовете посочени в §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ за териториите по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ за землища на териториите на общините: Кюстендил; Дупница; Невестино; Кочериново; Бобов дол.

 

Тип

Име на документа

Дата на публикуване

1

Решение

Решение за откриване на процедура

12.04.2018г.

2 Обявление Обявление за поръчка 12.04.2018г.

3

Документация

Документация за участие в процедура

12.04.2018г.

4

Приложение №1

Образец на Оферта

12.04.2018г.

5

Приложение №2

Образец на Декларация за съгласие за участие като подизпълнител

12.04.2018г.

6

Приложение №3

Образец на Ценова оферта (Предлагана цена)

12.04.2018г.

7

Приложение №4

Банкова гаранция за изпълнение на договор за възлагане на услуга

12.04.2018г.

8

Приложение №5

Декларация за запознаване с условията на процедурата

12.04.2018г.

9

Приложение №6

Декларация за участие на подизпълнител

12.04.2018г.

10

Приложение №7

Декларация за запознаване с условията от подизпълнител

12.04.2018г.

11

Приложение №8

Образец на договор

12.04.2018г.

12

Приложение №9

Образец на единен европейски документ за обществени поръчки

12.04.2018г.

13

Задание

Технически задания, предоставени от общините

12.04.2018г.

14 Протокол Протокол №РД-18-65/17.05.2018г. 17.05.2018г.
15 Съобщение Съобщение относно отваряне и оповестяване на ценовите предложения на участниците 01.06.2018г.
16 Протокол Протокол 2 от 31.05.2018г. 13.06.2018г.
17 Протокол Протокол 3 Пар. 4 13.06.2018г.
18 Протокол Протокол 4 Пар. 4 13.06.2018г.
19 Решение Решение 13.06.2018г.
20 Договор Договор №АС-12-17/09.07.2018г. "Перник Кадастър" ООД 17.07.2018г.
21 Договор Договор №АС-12-18/13.07.2018г. "БТКадастър" ЕООД 17.07.2018г.
22 Договор Договор №АС-12-19/16.07.2018г. "Геомера" ЕООД 17.07.2018г.
23 Обявление Обявление "Перник Кадастър" ООД 17.07.2018г.
24 Обявление Обявление "БТКадастър" ЕООД 17.07.2018г.
25 Обявление Обявление "Геомера" ЕООД 17.07.2018г.
26 Приложения Приложения "Перник Кадастър" ООД 17.07.2018г.
27 Приложения Приложения "БТКадастър" ЕООД 17.07.2018г.
28 Приложения Приложения "Геомера" ЕООД 17.07.2018г.
29 Обявление Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 06.12.2018г.
30 Обявление Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 27.12.2018г.
31 Обявление Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 27.12.2018г.

 Дата на публикуване: 12.04.2018г.

Печат