Open menu

Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет

СПИСЪК

на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на

Областна администрация Кюстендил, форматите в които е достъпна и място на публикуване

 

Категория информация

Формат

Място на публикуване,

раздел на ел.страница

1.

Областна стратегия за развитие на Област Кюстендил 2014-2020 г.

HTML

Областна стратегия за развитие

2.

Харта на клиента, Вътрешни правила за организация на административното обслужване, видове административни услуги, тарифи; доклади за оценка на удовлетвореността на потребителите; най-често задавани въпроси

HTML

Административни обслужване

3.

Справочник на нормативните актове и стратегии, свързани с дейността на администрацията

HTML

Спровочник нормативни актове

4.

Данни за областния управител, описание на провомощията, приемно време; областни управители през годините

HTML

Областни управители

5.

Политически кабинет- информация, провомощия, приемно време

HTML

Политически кабинети

6.

Органограма и функции на администрацията- главен секретар и справочник на служителите

HTML

Областна администрация

7.

Новини

HTML

Пресцентър

8

Информация за областта

HTML

За областта

9.

Вътрешни правила; годишни отчети за достъп до обществена информация и списъци по чл. 15, ал. 1, т. 2 от ЗДОИ на издадените актове в изпълнение на правомощията на Областния управител на област Кюстендил

HTML

За достъп до обществена информация

10.

Вътрешни правила за планиране и провеждане на обществени поръчки, процедури и покани

HTML

Профил на купувача

11.

Програми и проекти

HTML

Програми, проекти

12.

Отчети и доклади

HTML

Отчети и доклади

13.

Обявления за конкурси в Областна администрация- Кюстендил

HTML

Конкурси

14.

Областни съвети

HTML

Областни съвети

15.

Областни комисии

HTML

Областни комисии

16.

Обяви и покани

HTML

Обяви и покани

17.

Върнати и(или) оспорени решения на Общинските съвети

HTML

Административен контрол

18.

Решения на общински съвети

HTML

Решения на общински съвети

19.

Информация за общините в област Кюстендил

HTML

Общини

20.

Списък на неправителствените организации в област Кюстендил

HTML

Неправителствени организации

21.

Списък на териториалните ведомства в област Кюстендил

HTML

Териоториални ведомства

22.

Списък на териториалните звена в област Кюстендил

HTML

Териториални звена

23.

Антикорупция и Областен обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията

HTML

Сигнали за корупция

 24.

Информация за РИК, избори и референдуми

HTML

Избори и референдуми

 

Печат