Закони, касаещи дейността на Областните администрации

Закон за администрацията
Закон за държавния служител
Закон за местното самоуправление и местната администрация
Закон за регионалното развитие
Закон държавната собственост
Закон за публичните финанси
Закон за устройство на територията
Закон за водите
Закон за опазване на околната среда
Закон за собствеността и ползването на земеделските земи
Закон за опазване на земеделските земи
Закон за горите
Закон за държавните помощи

Печат