Open menu

Стратегии - списък

Областната стратегия за подкрепа за личностното развитие на децата и учениците (2020-2021) за област Кюстендил, приета с Решение на Областен съвет за развитие от 11.06.2020 г

 

Проект на Областната стратегия за подкрепа за личностното развитие на децата и учениците (2018-2019) за област Кюстендил ведно с приетите редакционни корекции, допълващи данни, информация и промени в стратегическата част в съответствие с Наредба за приобщаващо образование в сила от 27.10.2017 г. :

 
 ОБЛАСТНА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ 2016-2020 г.

Проект на Областна стратегия за развитие на социалните услуги в Област Кюстендил (2016 - 2020)

ОБЛАСТНА СТРАТЕГИЯ ЗА ИНТЕГРИРАНЕ НА РОМИТЕ В КЮСТЕНДИЛСКА ОБЛАСТ (2012-2020)

 ОБЛАСТНА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ 2011-2015г.

Печат